Ajankohtaista

Vammaisten lasten koulunkäynti kohentui Vietnamissa

Kymmenen vuotta kestänyt kehitysyhteistyöhanke Da Nangin kaupungissa nosti vammaisten lasten ja nuorten tarpeet muun yhteiskunnan tietoisuuteen.

Kun Fida aloitti kehitysyhteistyöhankkeen keskivietnamilaisessa Da Nangin kaupungissa, yleinen asenne vammaisia henkilöitä kohtaan oli negatiivinen eikä heille tai heidän perheilleen ollut tarjolla tukea. Hankkeen ollessa käynnissä maassa laadittiin vuonna 2010 uusi vammaislaki. Fida ja sen yhteistyökumppanit olivat ensimmäisiä, jotka toteuttivat sitä ruohonjuuritasolla.

Projekti alkoi Da Nangin kaupungin koulutoimen pyynnöstä vuonna 2006 ja se kesti vuoden 2016 kevääseen. Koulutoimi osoitti Fidalle aluksi kaksi erityiskoulua ja myöhemmin joitakin valtion peruskouluja, joiden opettajia Fida alkoi kouluttaa.

– Opettajien koulutukselle ja opetusmateriaaleille oli alussa suuri tarve. Esimerkiksi erityiskouluissa työskennelleet opettajat eivät olleet saaneet minkäänlaista koulutusta erityisopetuksesta, Fidan hankekoordinaattorina toiminut Carita Murtonen kirjoittaa hankkeen loppuarvioinnissa.

Onnistunut hanke

Opettajilta myöhemmin saatu palaute kertoi, että koulutus on täysin muuttanut heidän opettamistapansa.

– Heillä on nyt tarjolla sekä kansainvälisen tason tietoa opettamisesta ja arviointimetodeista että käytössään enemmän materiaaleja. Valtion kouluilla ja niiden opettajilla on nyt myös paljon myönteisempi näkökulma osallistavasta opetuksesta ja asenteet vammasia lapsia kohtaan kouluissa ovat parantuneet huomattavasti.

Tulokset kouluissa olivat niin hyviä, että Da Nangin kaupungista tuli koko Vietnamissa esimerkkikaupunki.

– Kumpikin Fidan kanssa työskennelleistä erityiskouluista arvioitiin lopulta maan parhaimpien peruskoulujen joukkoon. Eri puolilta maata on tullut sekä opettajia että koulutoimen virkamiehiä oppimaan heiltä uutta.

Vanhemmat aktivoituneet

Koulujen antaman palautteen perusteella myös vammaisten lasten vanhemmat ovat saaneet enemmän tukea ja he ovat myös aiempaa enemmän mukana lastensa koulunkäynnissä. Esimerkiksi autistilasten vanhemmat ovat perustaneet oman pienen keskuksen, joka tarjoaa palveluja ja tukea toisille vanhemmille.

– Vanhemmilla on selkeästi enemmän tietoa lastensa tarpeista ja oikeuksista ja he käyttävät hyväkseen valtion tarjoamia palveluja. 

Parempaa näkyvyyttä kaupungissa

Hankkeen pääasialliseksi kumppaniksi Fida sai kaupungin koulutoimen lisäksi Da Nangin vammaisjärjestön. Fida koulutti järjestön työntekijöitä hallinnollisissa taidoissa ja kykyä palvella paikallisia vammaisia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä auttoi jrjestöä saamaan parempaa näkyvyyttä kaupungissa.

– Järjestö on tällä hetkellä mukana kaupungin eri päätöksentekoelimissä ja sitä on pyydetty myös vierailemaan eri puolilla maata kaupungeissa, joissa vastaavanlaista toimintaa ei vielä ole.

Da Nangin vammaisjärjestöllä on seitsemän haaratoimistoa eri kaupunginosissa ja se järjestää erilaisia toimintoja vammaisille henkilöille, kuten nuorteniltaa kerran kuussa, koulutusta ja neuvontaa esimerkiksi vammaislaista ja vammaisten henkilöiden työllisyysmahdollisuuksista.

Yksi suurimpia vaikutuksia, joita hankkeella oli, on ollut äänen antaminen vammaisille henkilöille itselleen.

– Tulevaisuuden tavoitteena on, että heillä ja heidän järjestöillänsä olisi aktiivinen rooli oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa [Vietnamissa].

Teksti: Niina Tuovinen