Ajankohtaista

Fidan ugandalaista kumppanikirkkoa ei ole syytä epäillä epäeettisestä toiminnasta

Suurennuslasi nojaa paperipinoa vasten

Huhtikuussa Fidan ugandalaista kumppanikirkkoa syytettiin maan rajun HLBT-lain edistämisestä saksalaisen tutkimuskeskuksen raportissa. Fidan selvityksen perusteella raportissa esille tuodut havainnot ovat puutteellisia.

Fida on vuosikymmeniä tehnyt Ugandassa työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi kumppaninaan Pentecostal Churches of Uganda -kirkko (PCU). Fidan ja PCU:n kehitysyhteistyöohjelman tavoite on heikoimmassa asemassa elävien lasten, nuorten tyttöjen/naisten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien, koulutuksen ja turvallisuuden edistäminen

Huhtikuun lopussa The Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP) -keskus julkaisi raportin ugandalaisten uskonnollisten organisaatioiden saamasta kehitysrahoituksesta muun muassa Suomesta. Raportti esitti, että Fidan ugandalainen kumppanikirkko olisi yksi sellainen taho, joka olisi levittänyt vihaa seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Toukokuussa Ugandan presidentti vahvisti lain, joka kiristää rangaistuksia homoseksuaalisista teoista. Laajaa kansainvälistä huomiota saanut laki on maailman julmimpia seksuaalivähemmistöjä kohtaan kiristäen näiden vähemmistöjen ja heidän läheistensä vainon Ugandassa äärimmilleen. Fida tuomitsee lain ihmisoikeuksien ja kristillisen etiikan vastaisena.

Fida suhtautui vakavasti raportissa esitettyihin syytöksiin ja käynnisti heti niistä selvityksen rahoittajansa Ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti. Fidan selvityksen tai Ulkoministeriön muun selvitystyön perusteella ei ole viitteitä siitä, että Ugandan kumppanikirkon taholta olisi tapahtunut kehitysyhteistyön valtionavustusta koskevien eettisten sääntöjen vastaista toimintaa.

Fidan työssä syrjimättömyys on ehdoton periaate. Avun piiriin tulee kaikkien ihmisten olla tervetulleita. Fidan kehitysyhteistyön eettisen ohjeistuksen mukaisesti seuraamme, että ihmisarvoinen kohtelu toiminnoissamme toteutuu eikä ketään syrjitä uskontoon, poliittiseen tai aatteelliseen kantaan/mielipiteeseen, vakaumukseen, sukupuoleen, etniseen taustaan, kastiin, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, ikään tai henkilöön liittyvään muun tekijän vuoksi. Kaikki Fidan kehitysyhteistyökumppanit ovat sitoutuneet tähän linjaukseen.

CFFP:n raportissa mainittiin Ugandan helluntaikirkkojen olevan osa kolmea kattojärjestöä: Inter-Religious Council of Uganda (IRCU), National Alliance of Pentecostal and Evangelical Churches (NAPEC) sekä National Fellowship of Born-Again Pentecostal Churches (NFBPC). Nämä kattojärjestöt ovat julkisuudessa tukeneet seksuaalivähemmistöjä syrjivän lakiesityksen etenemistä. PCU:n osalta raportin päätelmä on virheellinen. PCU ei ole, eikä ole koskaan ollut kyseisten kattojärjestöjen jäsen.

Raportti esitti myös vahvan tulkinnan siitä, että kirkkokunnan kapasiteetin vahvistaminen olisi edesauttanut sen kykyä toimia syrjivästi. Fida näkee, että asia on juuri päinvastoin.

Olemme vuosia kehittäneet kumppanikirkon sosiaalisen työn valmiuksia ja sen kykyä ajaa lasten ja nuorten oikeuksia. Vaikuttamistoimissaan kirkko on keskittynyt erityisesti orvoksi jääneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten, vammaisten henkilöiden sekä naisten oikeuksien puolustamiseen ja saanut merkittäviä parannuksia aikaan.

Kumppanikirkko pitää kiinni eettisistä periaatteista 

PCU:n osalta raportti mainitsee myös paikallisen lehtiartikkelin, jossa siteerataan kumppanikirkon johtoon kuuluvaa henkilöä.

Fidan selvityksessä kävi ilmi, että kyseinen artikkeli oli kirjoitettu tilaisuudesta, johon osallistui maan hallituksen edustajia, uskonnollisten tahojen johtajia sekä toimittajia. Kumppanikirkon henkilöä oli pyydetty toimimaan tilaisuuden puheenjohtajana. Tässä roolissaan hän johti keskustelua tapahtumassa. Artikkelissa oli viitattu yleisöstä nousseisiin puheenvuoroihin hänen lausuntoinaan.

Ugandassa keskusteluilmapiiri lain ympärillä on tulenarkaa ja kansalaisyhteiskunnan edustajien on vaikea osallistua julkisiin keskusteluihin. Kansalaisyhteiskunnan vaikuttajien lausuntoja tarkkaillaan ja vallanpitäjät ovat vaatineet organisaatioilta julkisia kannanottoja lain puolesta.

PCU on ilmoittanut edelleen pitävänsä kiinni ihmisoikeuksien kunnioittamisesta riippumatta henkilöiden sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. PCU:n eettiset periaatteet ja niihin liittyvä toimintaohje koskevat kaikkia kirkon työntekijöitä. Kehitysyhteistyössä mukana olevien henkilöiden on sitouduttava myös Fidan eettisten periaatteiden noudattamiseen.

Selvitys on päättynyt ja yhteistyömme Ugandan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi PCU-kirkon kanssa jatkuu.