Fidan yhdistyksen jäseniä koskeva tietosuojaseloste

Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään yhdistyksen jäsenten tietoja. Yhdistyksen jäsenet ovat sekä seurakuntia että yksityishenkilöitä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen yhdistyksen jäseniin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja.

Näitä tietoja ovat:

  • Jäsenen nimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteyshenkilörooli seurakunnassa

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään jäseneltä itseltään. Tietojen päivitykset voidaan tehdä lisäksi seurakuntaoppaan kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot säilytetään yhdistyksen omassa rekisterissä, mutta voidaan luovuttaa myös ulkopuolisen yhteystyökumppanin ylläpitämään järjestelmään vain siinä tapauksessa, että rekisterin ylläpitäjä / palveluntarjoaja on ulkopuolinen taho, joka sitoutuu yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen ehtoihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysajat perustuvat jäsenyyden voimassaoloon. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden jäsenyyden päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

– vaatia henkilötietojensa poistamista;

– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle,

Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;

– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröityjen tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot- kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot

– Nimi ja osoite

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Jäsenyyttä ei voida synnyttää, mikäli pakollisia tietoja ei ole luovutettu.

Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: soili.hyvonen@fida.info. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Fida International ry, PL 105, 00811 Helsinki.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (23.05.2018).